Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Joanna Krawczyk-Kaszyńska, Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Krawczyk-Kaszyńska, 95-035 Ozorków, Plac św. Jana Pawła II 11 lok. 7, + 48 883-640-218, e-mail: j.kaszynska@jkk-kancelarialodz.pl
 2. Będę przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem lub zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i ustawą o radcach prawnych. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Dane te przestaną być przetwarzane, chyba że zostanie wykazane, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego prowadzącego sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Dodatkowo Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe podmiotowi, któremu zleca usługi księgowe na podstawie obowiązującej umowy, w sposób ustalony przez Administratora. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane sądom, organom, instytucjom, przeciwnikom procesowym, pełnomocnikom przeciwników procesowych oraz urzędom, jedynie w celu wykonania umowy i tylko w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 8. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Przesyłając zapytanie do Kancelarii za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.jkk-kancelarialodz.pl  wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Kancelarię Radcy Prawnego Joanna Krawczyk-Kaszyńska, 95-035 Ozorków, Plac św. Jana Pawła II 11 lok. 7, tel. +48 883-640-218, e-mail: j.kaszynska@jkk-kancelarialodz.pl w celu udzielenia Państwu pomocy prawnej.