Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny i kiedy się przedawnia?

Klienci banków, którzy podpisywali umowę o kredyt lub pożyczkę przed 2016 rokiem, otrzymywali do podpisu dokument, godząc się, by – w przypadku braku płatności rat – komornik mógł przeprowadzić egzekucję komorniczą w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny. Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny, czy nadal on obowiązuje i kiedy się przedawniają roszczenia banku wobec kredytobiorcy?

Bankowy tytuł egzekucyjny – co to jest?

Bankowy tytuł egzekucyjny to oświadczenie banku o istnieniu wymagalnej wierzytelności wobec kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, które pozwala wszcząć egzekucję komorniczą z pominięciem drogi sądowej. W tym przypadku, aby doszło do egzekucji komorniczej wystarczy samo oświadczenie banku i uzyskaniu tytułu wykonawczego bez konieczności uzyskania prawomocnego wyroku sądu.

Aby bankowy tytuł egzekucyjny miał moc prawną, spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • roszczenie musi wynikać bezpośrednio z czynności bankowej
  • osoba, której roszczenie dotyczy, musiała podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oznacza to, że bankowy tytuł egzekucyjny obowiązuję wyłącznie w przypadku kredytów bądź pożyczek udzielanych przez bank – nie obowiązuje on w przypadku firm pożyczkowych ani firm windykacyjnych, które odkupują od banku wierzytelności.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku uznał bankowe tytuły egzekucyjne za niezgodne z konstytucją, odraczając utratę ich mocy do 1 sierpnia 2016 roku. Oznacza to, że banki już od 8 lat nie mogą wystawiać tytułów egzekucyjnych, jednak te wystawione do 1 sierpnia 2016 w dalszym ciągu obowiązują. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że wprowadzone zmiany w przepisach prawa wprowadziły chaos do obowiązującego porządku prawnego, nadając moc prawną oświadczeniom bankowym  wydanym po 1 sierpnia 2016 roku, a niezaskarżonym przez kredytobiorców, które jednocześnie są niekonstytucyjne.

Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie roszczeń

Bankowe tytuły egzekucyjne to coraz rzadziej spotykany problem, ale nadal wciąż obowiązujący. Należy jednak pamiętać, że roszczenia banków wobec klientów ulegają przedawnieniom po 3 latach od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne. Bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń – następuje to w chwili nadania tytułu wykonalności tytułu egzekucyjnego. Biegu przedawnienia nie przerywa również cesja (sprzedaż) wierzytelności firmie windykacyjnej – w takim przypadku początkiem biegu przedawnienia roszczeń jest termin spłaty raty lub wypowiedzenia umowy kredytowej (pożyczkowej).

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie bankowego tytułu prawnego lub w innym związanym z prawem bankowym, zapraszam do kontaktu.

Wróć do bloga