Rękojmia a gwarancja – czym się od siebie różnią?

Rękojmia i gwarancja to dwa pojęcia, które często pojawiają się w kontekście praw konsumentów przy zakupie towarów. Choć oba terminy są związane z odpowiedzialnością sprzedawcy lub producenta za jakość produktu, istnieją między nimi istotne różnice. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, czym charakteryzuje się rękojmia i gwarancja oraz jakie są kluczowe aspekty odróżniające te dwa rodzaje ochrony kupującego.

Rękojmia kontra gwarancja – jakie są kluczowe różnice w ochronie konsumenta?

Rękojmia i gwarancja to dwa różne mechanizmy ochrony konsumenta, które mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nabytego towaru. Rękojmia jest regulowana przez Kodeks Cywilny i przysługuje konsumentowi z mocy prawa. Obejmuje ona odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne towaru.

Gwarancja natomiast jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta, najczęściej producenta lub importera, który może uzupełniać ochronę wynikającą z rękojmi. Gwarantuje ona naprawienie lub wymianę towaru w przypadku stwierdzenia jego wad w określonym czasie od daty zakupu. Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej i mogą być różne dla poszczególnych produktów.

Kluczową różnicą między rękojmią a gwarancją jest podmiot odpowiedzialny za wykonanie obowiązków wynikających z tych mechanizmów. W przypadku rękojmi jest to sprzedawca, u którego dokonano zakupu towaru. Gdy mowa o gwarancji, odpowiedzialność spoczywa na osobie lub firmie, która udzieliła tej gwarancji – często producencie.

Innym istotnym aspektem różniącym te dwa pojęcia jest czas ich trwania oraz zakres. Rękojmia ma ściśle określony czas trwania przez prawo – dwa lata od daty zakupu dla nowych rzeczy, a jej zakres może być rozszerzony przez umowę stron. Gwarancja natomiast może mieć różną długość i często obejmuje dodatkowe usługi takie jak serwis czy wsparcie techniczne.

Podczas korzystania z rękojmi konsument ma również inne uprawnienia niż przy korzystaniu z gwarancji. Może żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy czy wymiany towaru na wolny od wad. W ramach gwarancji możliwości te są ograniczone do warunków określonych przez gwaranta.

Warto pamiętać, że oba systemy ochrony mogą działać równolegle – konsument może skorzystać zarówno z rękojmi jak i gwarancji, wybierając opcję bardziej korzystną dla siebie w danej sytuacji.

Porównanie procesów dochodzenia praw z rękojmi i gwarancji.

Reklamacja z tytułu rękojmi jest prawem konsumenta wynikającym bezpośrednio z przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient może zgłosić wadę towaru sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty zakupu, a w przypadku towarów używanych termin ten może być skrócony przez sprzedawcę, jednak nie może być krótszy niż rok. Proces dochodzenia praw z rękojmi rozpoczyna się od zgłoszenia reklamacji, która powinna zawierać opis problemu oraz oczekiwania klienta co do sposobu rozwiązania sprawy – naprawy, wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Gwarancja jest dodatkowym zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy i nie jest regulowana tak szczegółowo przez prawo jak rękojmia. Warunki gwarancji określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym. Zazwyczaj obejmuje ona okres dłuższy niż przewidziany na reklamację z tytułu rękojmi i często wiąże się z szybszą obsługą procesów reklamacyjnych. Klient zgłaszający usterkę na podstawie gwarancji musi postępować zgodnie z procedurami określonymi w karcie gwarancyjnej, co często oznacza konieczność kontaktu bezpośrednio z serwisem producenta.

Różnice między rękojmią a gwarancją są istotne również pod względem odpowiedzialności za wady produktu. W przypadku rękojmi odpowiedzialność ponosi sprzedawca, u którego dokonano zakupu towaru. Natomiast odpowiedzialność za realizację warunków gwarancji spoczywa na gwarancie – producencie lub innym podmiocie, który ją udzielił. To oznacza różne ścieżki dochodzenia swoich praw przez konsumenta oraz inne instytucje zaangażowane w proces naprawczy.

W obu przypadkach ważna jest szybka i skuteczna reakcja na zgłoszone problemy. Sprawnie działająca obsługa klienta oraz kompetentny serwis są kluczowe dla satysfakcji konsumentów i budowania ich zaufania do marki czy sprzedawcy. Zarówno przy rękojmii, jak i gwarancji istotne jest przestrzeganie terminów oraz zapewnienie klientowi jasnych informacji o statusie jego reklamacji i przewidywanym czasie naprawy.

Rękojmia i gwarancja to dwa różne mechanizmy ochrony kupującego, które mają swoje unikalne cechy i warunki. Rękojmia jest prawnym obowiązkiem sprzedawcy wynikającym z Kodeksu Cywilnego i dotyczy wad fizycznych lub prawnych towaru. Gwarancja natomiast jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta (często producenta), które może oferować dodatkowe korzyści i zazwyczaj jest ograniczone czasowo. Konsument powinien być świadomy swoich praw wynikających z obu tych form ochrony, aby efektywnie dochodzić swoich roszczeń w przypadku stwierdzenia wad zakupionego produktu. Wybór między skorzystaniem z rękojmi czy gwarancji często zależy od konkretnych okoliczności oraz preferencji konsumenta.

Fot. Shutterstock.

Wróć do bloga